Hôm nay từ chối Lục tiên sinh rồi sao? - Chap 6 - Truyện Nhà Mỹ Nhân